lördag 24 januari 2009

INEGY etsemibi/simvastatiini

Eräs uudehko kolesterolia alentava yhdistelmälääke
INEGY

etsetimibi/simvastatiini (INEGY, MSD Schering Plough)
Yhdiste kahta veren lipidipitoisuuksia alentavaa ainetta, joilla on toisiaan täydentävä vaikutusmekanismi.

Etsetimibi on selektiivinen kolesterolin imeytymisen estäjä, joka estää sekä ravinnon mukaan tulevan kolesterolin että sapen kolesterolin imeytymistä suolistosta.
Simvastatiini estää kolesterolin tuotantoa maksassa.

Mainitaan että kombinaationa INEGY 10/20 mg laski LDL kolesterolia 51%.
Terapeuttiset annokset ovat alueella 10/10mg- 10/80mg.

Primäärinä indikaationa on käyttö ruokavalion lisähoidoksi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen lipidemian hoidossa, kun pelkällä statiinilla ei päästä vasteesen tai kun on hoidettu jo erikseen simvastatiinilla ja etsetimibillä.

Kontraindikaatioita tämän lääkkeen käytölle on muutamia kuten raskaus, maksasairaus, kohonneet maksaentsyymit, sellaiset lääkkeet, jotka indusoivat sytokromi p450 3A4:ää ( Näitä lääkkeitä ovat itrakonatsoli, ketokonatsoli erytromysiini, telitromysiini, klaritromysiini, HIVproteaasin estäjälääke, ja nefatsodoni).

Varoitusoire on lihaskivut ja myopatia. Muitakin lääkekombinaatioita on, joita tulee välttää.

Mainos on Suomen Lääkärilehdestä vuodelta 2006.
13.1.2006 numero 1-2. sivulta 57.

FASS2008 esittää yksinäisen etsetimin nimeltä Ezetrol MSD ( Ezetimib)
Luonnollisesti statiineja on runsasti, Simvastatiinia on monta eri valmistetta. Ruotsissa ei näy olevan tuota kombimuotoa käytössä.


Mikä olisi viimeisintä tietoa tämän lääkkeen kliinisestä tehosta ?

Löytyy melko tuore 48 viikon tutkimus kun hakee ”Inegy ” sanalla (PubMed) . Ezetimibiannos oli 10 mg ja sitä kombinoitiin erilaisiin simvastatiini-annoksiin ja katsottiin, onko haittavaikutuksia. Potilailla oli primääri hyperkolesterolemia.

LÄHDE: Bays H, Sapre A, Taggart W, Liu J, Capece R, Tershakovec A.
Long-term (48-week) safety of ezetimibe 10 mg/day coadministered with simvastatin compared to simvastatin alone in patients with primary hypercholesterolemia.
Louisville Metabolic and Atherosclerosis Research Center, Louisville, KY 40213, USA.
Curr Med Res Opin. 2008 Oct;24(10):2953-66. Epub 2008 Sep 8.

Johdantoa: Tutkimuksessa arvioitiin ezetimibin/simvastatiinin (Inegy) yhdistelmävalmisteen pitkäikaisturvallisuus ja sieto ja verrattiin simvastatiinilla annettuun monoterapiaan. Kaikilla potilailla oli primäärinen hyperkolesterolemia.
Tutkimusmetodit:
12 viikon randomisoitu kaksoissokkokoe lumekontrolein ja tyypillisella designilla( 10 eri kaavaa)
Ezetimibi 10mg/ simvastatiini 10, 20, 40, tai 80
Simvastatiini 10, 20, 40 tai 80 mg
Ezetimibi 10 mg
Placebo
n= 768.

Potilaat osallistuivat 48 viikon tutkimukseen. Ne jotka olivat jo aiemmin saaneet yhdistelmävalmistetta tai simvastatiinia 20 tai 40 tai 80 mg monoterapiana, jatkoivat edelleen 7 eri annostuksen kaavalla . Laajennetussa tutkimuksessa arvioitiin haittavaikutukset (Adverse effects, AE)

Tuloksista:
Ezetimibe/simvastatinterapian (n = 539) ja simvastatin monoterapian (n = 229) ryhmillä oli samanlainen insidenssi kaikenlaisia kliinisiä haittavaikutuksia ( 73% ja vastaavasti 69%),
Hoidosta johtuvia haittavaikutuksia (14 ja 11%)
Kliinisesti vakavia haittavaikutuksia ( 5.2 ja 2.6%
Hoidosta johtuvia vakavia haittavaikutuksia (0,2% ja 0%)
Hoidon keskeyttämisiä kaikkien haittavaikutusten takia (4.5% ja 2.6%)
Keskeyttmisiä yhdistelmävalmisteen tai monoterapiahoidon aiheuttamien haittavaikutusten takia (2.8 ja 2.2%)
Laborativisia haittavaikutuksia yhdistelmähoidosta tai simvastatiinimonoterapiasta yhteensä ( 12,2 ja 11,9%) siis suunnilleen yhtä paljon.
Hoidosta johtuvia laboratiivisia haittavaikutuksia (6.2% ja 5.3 %)
Vakava-asteisia laboratiivisia haittoja (0 vs. 0%),
Hoidon keskeyttäminen laboratiivisten seikkojen takia (3-0% ja vastaavasti 0.9%)
Osallistumiseen keskeyttäminen hoidosta johtuvien laboratiivisten seikkojen takia (3.0% ja 0.4%)
Ei esiintynyt myopatiaa, rhabdomyolyysiä tai vakavaa hepatotoksisuutta missään näistä ryhmistä laajennetussa tutkimuksessa.

Johtopäätös:
Tässä 48 viikon laajennetussa tutkimuksessa siedettiin yleensä yhdistelmävalmistetta ezetimibeä yhtä hyvin kuin simvastatiinia monoterapiaa. Mutta suora sovellutus tutkimuksen havaintojen käyttöön kliinisessä praktiikassa rajoittuu pelkästään jo potilainen valintakriteerien takia ja annoskaavan takia, jossa oli muutamilla korkeat annokset eikä siten titraten asetetut kuten tapahtuu kliinisessä praktiikassa.
24/01/2009 20:37